Petició de l'Associació a l'Alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

"Tal com sabeu, els efectes de la crisi econòmica derivada de l’aplicació de les mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estan essent devastadors amb caràcter general.

En el nostre cas, el sector dels establiments de  comerç i restauració ha resultat especialment castigat per la impossibilitat d’exercir la nostra activitat durant determinats períodes, per les mesures restrictives aplicades una vegada reoberts els establiments –els que han pogut reobrir- i per les limitacions imposades en els països de procedència de molts turistes que, per aquest motiu, no han pogut venir al nostre país.

Per aquest motiu, atenent per una banda a la importància del nostre sector des del punt de vista productiu, d’ocupació laboral i d’imatge per al nostre municipi i, per altra banda, a la situació realment excepcional que estem vivint, al llarg del passat 2020 ja s’ha demanat amb caràcter general i també de forma particular a molts Ajuntaments on s’ubiquen els establiments dels sectors del comerç i de la restauració  que, per tal que poguéssim garantir la continuïtat dels nostres establiments i dels llocs de treball que ocupem, s’adoptessin les mesures de caràcter tributari i de foment que fossin necessàries per tal d’exonerar-nos del pagament dels tributs municipals que afecten la nostra activitat, com a mínim en la part proporcional a la durada del període de suspensió d’obertura de l’establiment o de limitació d’activitat, fins que poguéssim tornar a obrir sense restriccions d’ocupació i aforament i s’haguessin obert totalment les fronteres internacionals.

Tanmateix, atès que en aquests moments continua l’aplicació de les mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i tot sembla indicar que en les properes setmanes, més enllà del 21 de febrer, es mantindran i que, en el pitjor dels supòsits, fins i tot s’agreujaran, considerem que és del tot necessari que els Ajuntaments tinguin en compte aquesta situació.

Per això, des del nostre punt de vista resulta imprescindible que, per tal de garantir la necessària seguretat jurídica, els Ajuntaments incloguin els preceptes pertinents que facin referència als beneficis fiscals que caldrà aplicar si continua i/o s’agreuja la situació actual.

En aquest sentit, hem de recordar que si bé és cert que l'article 9 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que només es poden establir beneficis fiscals previstos en normes amb rang de llei, és igualment cert que el mateix Text refós ja preveu aquesta possibilitat, concretament en els seus articles 24.4 i 44.2.

És precisament en base a aquesta previsió legal que molts municipis es plantegen d’incorporar beneficis fiscals relacionats amb l’afectació derivada de les mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en les corresponents ordenances fiscals per al 2021 i més concretament en taxes com la del servei de recollida i gestió de residus o com la relativa a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb finalitat lucrativa, entre d’altres.

Així, de la mateixa manera que hores d’ara ja es preveuen en molts municipis beneficis fiscals consistents en bonificacions en la quota de la taxa (del servei de recollida i gestió de residus, de guals,...), l’exempció del cànon aigua al 100% o com a mínim de la part proporcional de les hores que poden obrir els establiments, facilitar espais exteriors per casos concrets...

Entenem que cal establir una bonificació del 100% en la quota de les taxes quan l’activitat econòmica de l’establiment no es pugui dur a terme per imperatiu legal relacionat amb les mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i com a mínim del 50% quan l’activitat econòmica de l’establiment només es pugui portar a terme amb restriccions de qualsevol tipus (d’ocupació, d’aforament, amb impediments nacionals i/o internacionals a l’arribada de clients,...) també imposades per imperatiu legal relacionat amb les mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Exposem aquestes possibilitats a tall d’exemple, sense perjudici del millor criteri municipal quant a afavorir encara més l’exercici de la nostra activitat en benefici de l’interès general, mitjançant altres beneficis fiscals que fins i tot es puguin considerar més idonis o convenients.

Aquesta Associació vol agrair les mesures de suport rebudes per part de l’Ajuntament al llarg de la pandèmia, i som conscients de l’esforç que ha dut a terme fins aquests moments, però tot i així, resulten insuficients per a un sector que actualment es troba enfonsat. Moltes de les mesures atorgades no s'han pogut gaudir i les partides econòmiques reservades a la reactivació del sector, no s'han pogut dirigir a l'objectiu final per trobar-se els negocis tancats per Decret, com és el cas de les targetes moneder o la contractació de persones en situació de desocupació.

Evidentment, a banda de les taxes i els preus públics, àmbit en el que ja és possible fixar beneficis fiscals per part dels Ajuntaments, si l’Estat espanyol realitza modificacions normatives que també permetessin la inclusió de nous beneficis fiscals relacionats amb la gestió de la COVID-19 en els diferents impostos municipals, esperem que el nostre Ajuntament també els inclourà en les ordenances fiscals reguladores dels impostos corresponents.

Finalment, només afegir que entenem que si es complissin les circumstàncies a considerar els esmentats beneficis fiscals haurien de tenir efectes en el mateix exercici per tal d’evitar generar un perjudici encara més gran en la liquiditat dels establiments. Per aquest motiu, s’hauria de preveure aquesta efectivitat en el mateix exercici en la corresponent Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, sense perjudici del que pugui preveure l’ordenança fiscal reguladora del tribut corresponent.

La situació del sector és angoixant, raó per la qual us demanem que ho tingueu present, i procediu el sentit sol.licitat. La bonificació total de les taxes i impostos que graven les nostres activitats, ens facilitarien una mica de pulmó per mantenir-nos, ja que no tenim coixí.

Sabem que el nostre Ajuntament, com han fet molts d’altres en relació amb les activitats del seu municipi, sabrà estar a l’alçada en aquest moment tan trist i difícil i que adoptarà les mesures sol·licitades que permetin que establiments com el nostre puguin veure reduït el perjudici patit per la impossibilitat legal d’exercir l’activitat o d’exercir-la de forma plena i lliure i puguem desenvolupar-la de la millor manera possible en benefici de l’economia productiva, l’ocupació laboral i la imatge del país i del nostre municipi en particular.

Agraïm la proximitat de l’Alcalde, Regidora i Tècnica al llarg de tota aquesta pandèmia.

Tanmateix, ens fem ressò d’anteriors peticions que ja us hem adreçat, i en aquest sentit, us demanem:

  • La creació línia de crèdit a deu (10) anys a través d’IDETSA amb el mínim interès.
  • Petició d’un Ajut directe per import de mil euros (1000,00€) per a cada restaurador, sense condicions ni lletra petita.
  • Prolongació dels Ajuts municipals del Foment d'autoempresa i la Contractació de treballadors desocupats.
  • Prolongació de l’ampliació de la superfície d’ocupació de les terrasses (el doble del que consta en llicència) mentre duri la pandèmia, per tal de promoure espais amb ventil.lació adequada, evitant així, mentre durin les restriccions, espais tancats.
  • Impressió de targeta moneder exclusiva Restauració i Hostaleria: donades les circumstàncies i amb gairebé tots els negocis del sector tancats, no s'ha pogut fer ús de la targeta en els locals, perdent així part d'aquesta ajuda, de la qual es demana una reinversió de l'import en el sector.
  • Assumpció de l'import de la Seguretat Social dels treballadors de les empreses de Restauració municipals corresponent al període 16-31 d'octubre del 2020, ja que molts restauradors van mantenir la plantilla a l'espera de poder obrir passat el bloc de quinze dies (15) imposat pel Govern, i l'empresari ha estat qui ha assumit finalment el cost d'aquests treballadors.

La present PETICIÓ es troba recolzada per la FEDERACIO INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I TURISME, FIHRT, Entitat de la que formem part, i que es troba formada per QUARANTA-CINC (45) Gremis, Associacions i Col·lectius, que representen més de 6.500 empreses, pimes, micro pimes i autònoms del sector, com són L’ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIÓ I HOTELERIA DE LA VALL DE LLORS (ARH), el GREMI D’HOTELERIA DEL BAGES, GREMI D’HOTELERIA I RESTAURACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, GREMI COMARCAL D’HOSTALERIA I TURISME DE SABADELL, GREMI COMARCAL D’HOSTALERIA I TURISME DE L’ALT PENEDÈS, GREMI EMPRESARIAL D’HOSTALERIA DE TERRASSA I COMARCA, GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DE L’ANOIA, GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DEL BAIX LLOBREGAT CENTRE-NORD, GREMIO DE HOSTELERÍA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT, GREMI D’HOSTALERIA I TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL SUD I BARCELONÈS, GREMI D’HOSTALERIA DE SITGES, GREMI D’HOSTALERIA DE VILADECANS, GREMI COMARCAL D’HOSTALERIA DEL SOLSONÈS, ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME DEL MOIANES I OSONA, GREMI EMPRESARIAL DE PRODUCTORS, DISTRIBUIDORS, RESTAURADORS I HOSTALERS DE LES TERRES DE L’EBRE, DELTA SUBLIM, ASSOCIACIO FORQUILLA BADALONA, ASSOCIACIO D’HOTELS DEL VALLES ORIENTAL (HVO), UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS, ASSOCIACIÓ COL.LECTIU GASTRONÒMIC ALCANAR I LES CASES, UNIO DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, ASSOCIACIO DE COMERÇ I SERVEIS DE CAMARLES I LLIGALLÓS, ADELA ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE L’AMPOLLA, ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE DELTEBRE, ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS D'OLESA, ASSOCIACIO PLAT I GOT TORTOSA, ASSOCIACIO D’EMPRESARIS FORUM CALAFELL, , ENLLAÇ DE L’EBRE, ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA I TURISME DEL BERGUEDÀ , COL·LECTIU DE CUINA DE LA RÀPITA-DELTA DE L'EBRE, GREMI DE BARS, RESTAURANTS I CAFETERIES DE LLORET DE MAR ASSOCIACIÓ, ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS D'AMPOSTA, i l’ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS D'HOSTELERIA DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA amb les seves associacions satèl·lits com el GREMI D’HOSTALERIA DEL BAIX PENEDÈS, l’AEH ALT CAMP, AEH TARRAGONA CIUTAT, AEH BAIX GAIÀ, AEH SALOU, AEH CONCA DE BARBERÀ, AEH REUS, PRIORAT ENOTURISME, AEH VILA-SECA, AEH TERRES DE L’EBRE,  AEH CAMBRILS, ASSOCIACIÓ D’HOTELS DE TARRAGONA I ASSOCIACIÓ D’HOTELS DE REUS. Representen més de 6.500 empresaris del sector de la restauració, l’hostaleria i el turisme.

És per tot això que,

SOL·LICITEM que el nostre Ajuntament que consideri el contingut de la present Instància i que procedeixi a  inclore els beneficis fiscals adients en la reglamentació de les taxes (en especial la taxa per la recollida i gestió dels residus) i preus públics aplicables, per a tenir en compte l’impacte de les mesures per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en les activitats econòmiques de comerç i restauració; considerant les bonificacions tant en cas d’impossibilitat legal d’exercir l’activitat, com en cas de poder exercir-la però no de forma plena i lliure sinó amb restriccions, ja siguin locals, comarcals, provincials, autonòmiques, nacionals o internacionals.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us saludo ben atentament.

 

L’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs, 11 de febrer  de 2021

Monica Alves Do Nascimento

Presidenta"