AS RESTAURACIÓ I HOSTELERIA DE LA VALL DE LLORS
Pla PARC E-1, POL. IND. LES TÀPIES, C/ MARTÍ I FRANQUÉS, S/N
43890 L'HOSPITALET DE L'INFANT

D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de l es pers ones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de D ades Personals i garantia d el s d rets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer de què és titular AS RESTAURACIÓ I HOSTELERIA DE LA VALL DE LLORS, i el qu al es t rob a degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió hostelera, comercial, ad mi n ist rati va, comp t abl e i fi s cal. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Entit ats financeres. Té d ret a accedi r, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats www.gremihosteleriaviladecans.es i que pot exercir al domicili de AS RESTAURACIÓ I HOSTELERIA DE LA VALL DE LLORS · Pla PARC E-1, POL. IND. LES TÀPIES, C/ MARTÍ I FRANQUÉS, S/N · 43890 L'HOSPITALET DE L'INFANT