El Govern decideix tornar-nos al confinament comarcal

Publicada al DOGC de 9 d’abril de 2021 la RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Es prorroguen i modifiquen les mesures fins les 00:00 hores del dia 19 d'abril de 2021.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 10 d'abril de 2021, a excepció de l'apartat 3.1 (Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades previstes a l'apartat 2.1.)  que entra en vigor el dia 9 d'abril de 2021.

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Us recordem els trets més destacables:

MOBILITAT

 

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius especificats al punt 2 d’aquesta Resolució. 

 

Es permet l'entrada i sortida de persones de cada comarca només en els casos exceptuats a l'apartat 2.1

 

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del que sigui possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

 

MESURES DE RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT NOCTURNA

 

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

 

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament

 

REUNIONS LABORALS

 

Es poden celebrar activitats laborals de més de 6 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

 

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires comercials. (apartat 18)

 

TROBADES FAMILIARS

 

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

 

No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

 

No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

 

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 10 d'abril de 2021, a excepció de l'apartat 3.1, que entra en vigor el dia 9 d'abril de 2021..

 

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 19 d'abril de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen..

 

Cóm afecta a l'Hostaleria i la Restauració? (apartat 14)

 

1. Allotjaments

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat hotelera no hi ha novetats. 

 

Aforaments permesos: 

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

 

En els espais de restauració es poden produir els següents supòsits:

- espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

- espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (salvo que es disposin en espais diferenciats i separats).

- 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

 

Servei de Restauració dels Hotels

 

Horari:

Atenció al client allotjat

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

- Sopars - Fins a les 22:00 hores

Atenció al client no allotjat

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

 

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 6:00 hores fins a les 22:00 hores

- Servei de lliurament a domicili des de les 6:00 hores fins fins a les 23:00 hores

 

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

Mesures:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

 

2. Restauració

 

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat de Restauració, tampoc hi ha novetats. 

 

Aforaments permesos: 

- 30% interior de l'establiment

- 100% Terrasses: terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

 

Horari d'activitat (franges horàries)

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 17:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

- La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

- Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei

 

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 6:00 hores fins a les 22:00 hores

- Servei de lliurament a domicili des de les 6:00 hores fins fins a les 23:00 hores

 

Mesures:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

 

Roman suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

 

Actes religiosos i cerimònies civils

 

-Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments (…) han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament i amb un nombre màxim de 500 persones, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

- Aquestes activitats, si es desenvolupen de forma estàtica, a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l'aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 1.000 persones.

 

-Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

 

-En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts a l'annex 1 i 2

 

-La realització d'aquestes activitats ha de subjectar-se a les mesures establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Els seus horaris han de respectar les limitacions de mobilitat nocturna establertes a l'apartat 5.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

 

-En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.

 

-Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 14.

 

Activitats relacionades amb el joc

 

. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo poden obrir al públic amb una limitació de l'aforament al 30% de l'autoritzat i un màxim de 100 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 

La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de sis persones i amb la distància física de dos metres entre diferents grups. S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes al pla sectorial dels establiments del joc aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

Quan, a més de les condicions establertes a l'apartat anterior, les activitats compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 250 persones.

 

El desenvolupament de les activitats en aquestes condicions requereix la presentació per part dels titulars de les activitats d'una declaració responsable al departament competent en matèria de joc i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

 

En la declaració haurà de constar l'empresa o personal de manteniment habilitat d'acord amb el  Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada d'acord amb els criteris establerts a l'annex 1.

 

Roman suspesa l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en els salons de jocs, casinos i sales de bingo