Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és un dels municipis afectats pel Decret llei aprovat pel Govern per regular els habitatges d'ús turístic

L’Ajuntament no pot atorgar llicències d’obertura de pisos turístics fins que adapti el seu planejament urbanístic al nou Decret llei

El Govern de la Generalitat ha aprovat un Decret llei per regular els habitatges d’ús turístic mitjançant l’obtenció d’una llicència urbanística prèvia i d’una autorització turística en un total de 262 municipis. Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és un dels municipis afectats.

Això significa que l’Ajuntament haurà de modificar el seu planejament urbanístic per recollir expressament la possibilitat d’acollir pisos turístics, justificant que té prou sòl per a habitatge permanent i sense sobrepassar els 10 pisos turístics per 100 habitants.

Els nous pisos turístics que es vulguin instal·lar al municipi hauran de demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l’obertura, que seran vigents durant cinc anys renovables.

No obstant això, des del 9 de novembre, que va entrar en vigor el Decret Llei i fins que no actualitzi el seu planejament, l’Ajuntament NO podrà atorgar cap llicència nova.

Pel que fa als pisos turístics existents i degudament habilitats, els seus titulars disposaran d’un marge de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística, a comptar des de l’entrada en vigor del Decret llei, o hauran de cessar l’activitat. En aquests cinc anys, l’Ajuntament haurà d’haver modificat el seu planejament urbanístic i, per tant, estar en condicions de donar resposta a aquestes sol·licituds.

Malgrat això, els titulars dels pisos turístics existents podran demanar al seu ajuntament una pròrroga d’altres cinc anys afegits si acrediten que no poden compensar les pèrdues patrimonials. El règim transitori de cinc anys, i l’eventual pròrroga de cinc anys més, operaran com a mecanisme indemnitzatori d’aquells titulars als quals no els sigui possible continuar l’activitat com a conseqüència de la nova regulació.

Més detalls a la notícia que ha difós el Govern (cliqueu aquí per consultar-la).