Quines són les condicions de reobertura de l'Oci Nocturn i de les Activitats recreatives musicals?

Publicada al DOGC de 19 de juny de 2021 la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 21 de juny de 2021 i la durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 5 de juliol de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1840/2021, d'11 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Us recordem que continuen vigents els Plans sectorials per fer front a la COVID-19 aprovats en el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 del Govern de Catalunya, i en el que els diferents departaments de la Generalitat han elaborat plans sectorials amb les mesures previstes per a l’etapa de la represa i per a cada un dels seus àmbits competencials.

Aquesta Resolució deixa sense efectes les resolucions següents:

   - Resolució SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d'oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8159A, de 22.6.2020).

   - Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 (DOGC núm. 8203 de 18.8.2020).

   - Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual es modifica la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19 (DOGC núm. 8205, de 20.8.2020).

Cóm ha de treballar l'Oci Nocturn i les Activitats Recreatives Musicals a partir del 21/6?

 

Afectació de la Resolució SLT/1934/2021 sobre els Horaris de l’Oci Nocturn i les Activitats Recreatives Musicals establerts per l'Ordre INT/358/2011

Per conèixer els horaris generals d'obertura i tancament dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, us heu d'adreçar a la normativa al respecte que és l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

L'ordre d'horaris al qual ens hem referit fixa un model de màxims, però els alcaldes tenen la competència, dins dels seus termes municipals, d'establir reduccions de l'horari per raons de seguretat i de molèsties pels veïns. Però ara com ara amb l’actual pandèmia, s’aplicaran els horaris que fixin els Departaments de Salut i Interior.

Amb la publicació de la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. que entra en vigor el dia 21 de juny de 2021 i la durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 5 de juliol de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen, l’hora máxima de tancament será les 3.30h, horari que no implica que tota activitat d’oci nocturn hagi de tancar a aquella hora, sino que deprendrà segons el tipus d’establiment.

 

Bar musical i Karaoke

Horari d'obertura: a partir de les 12.00 h.

Horari de tancament: fins a les 2.30 h com a màxim.

Nit de divendres, de dissabte i vetlla de festius: +30 minuts.

 

Discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle:

Horari d'obertura: a partir de les 17.00 h.

Horari de tancament: fins a les 3.30 h com a màxim.

30 minuts per desallotjar aforaments inferiors a 500 persones

45 minuts per desallotjar aforaments superiors a 500 persones

 

Discoteca de joventut:

Horari d'obertura: a partir de les 17.00 h.

Horari de tancament: fins a les  22.00 h com a màxim.

 

Sala de concert, cafè teatre i cafè concert:

Horari d'obertura: a partir de les 17.00 h.

Horari de tancament: fins a les  3.30 h com a màxim.

 

Espectacles

Els horaris generals d'obertura i tancament per als espectacles públics, entre els quals s'inclouen els espectacles cinematogràfics, teatrals, d'audició i musicals, les manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional i els espectacles de circ, són:

 

 • Horari d'obertura: a partir de les 6.00 hores, llevat que la normativa específica o l'autorització corresponent estableixi un altre horari.
 • Horari de tancament: fins a l'1.30 hores com a màxim.
 • Existeix la possibilitat de perllongar l'horari màxim de tancament per un període de seixanta minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de lavigília dels festius a la matinada dels festius.

RECORDEU QUE…

Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos poden obrir al públic amb subjecció als requisits següents:

 

 1. En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 50% de l'autoritzat; 100% als espais exteriors
 2. S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.
  1. Si el local té un aforament superior a 500 persones haurà de disposar d’un sistema telemàtic de venda anticipada d'entrades
 3.  S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 1 de la Resolució.
 4. La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de sis persones en l'interior i de deu persones en l'exterior i amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.
 5. Es permet el ball a la pista amb mascareta.
  1. En cas que l’aforament del local sigui superior a 500 persones s’haurà de perimetrar la pista de ball amb punts d’entrada i sortida controlats
  2. S'haurà de fer el possible per evitar aglomeracions a la pista de ball, fent el possible per fer respectar la distància de seguretat entre persones d’1,5m, que es el que diu la norma (excepte entre persones de la mateixa bombolla).
  3. A la pista de ball no s’hi podrà dur la beguda ni consumir i s’haurà d’estar amb la mascareta ben col•locada tapant nas i boca en tot moment
  4. No estarà permès ballar a les taules amb el grup de la taula pel que caldrà romandre assegut
 6. S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions
 7. Demanar i consumir en barra es podrà fer dempeus respectant la distància de seguretat d’1,5m
 8. Serà obligatori disposar de taules i cadires tant a l’interior com en l’exterior del local atès que, excepte a la pista de ball o a la barra, no es podrà estar dempeus excepte per desplaçar-se
 9. Caldrà portar la mascareta en tot moment però es podrà apartar en el estricte moment de beure o treure mentre s'estigui assegut en taula.
 10. En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que les contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 11. Consideracions:
  1. Hi haurà d’haver gel hidroalcohòlic a disposició dels clients
  2. Es recomana col•locar per diferents parts del local cartells informatius de les normes a seguir
  3. Actitud proactiva del DJ per a que  vagi recordant les normes a seguir
 12. Desallotjament:

-30 minuts per aforaments inferiors a 500 persones 

-45 minuts per aforaments superiors a 500 persones 

-Durant el temps de desallotjament no es podran servir consumicions, les llums hauran d’estar enceses i la música no podrá funcionar.

Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en els locals i establiments relacionats a l'apartat 1, amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 11 d'aquesta Resolució. Addicionalment, el consum de begudes es farà sempre amb una separació interpersonal d'1,5 metres entre els clients, excepte que es tracti de convivents.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert, els són aplicables les limitacions assenyalades a l'apartat 9.1 d'aquesta Resolució i al pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Als restaurants musicals, a més, els són aplicables les condicions de l'apartat 11 d'aquesta Resolució, tret de l'horari de tancament, que se subjecta al que disposa l'apartat següent.

 L'horari de tancament dels locals o establiments a què fa referència aquest apartat és l'establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució: és l'horari general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d'activitat, i és l'hora màxima de tancament les 03.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials dels previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011.

També es poden reprendre les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en aquest apartat, amb l'ús de mascareta.